Menu

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Art Transfer”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Kąkolewską, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Bołdok, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Wilcza 28 lok. 1, w dniu 7 maja 2012 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.Fundacja ma osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

1 ) podnoszenie świadomości, uznania i rozumienia sztuki przez odbiorców,

2 ) podnoszenie poziomu  intelektualnego i kulturalnego dzieci, młodzieży i dorosłych
w szczególności w formie edukacji przez sztukę,

3 ) popularyzowanie polskiej kultury i sztuki,

4 ) wspieranie osób starszych w dostępie do życia społeczno-kulturalnego oraz dążenie do ożywienia więzi międzypokoleniowej,

5 ) podejmowanie działań na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego,

6 ) kształtowanie i rozwój świadomości kulturowej i naukowej  u dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

7 ) podejmowanie prac celem budowy powiązań kultury i sztuki z przedsiębiorczością gospodarczą,

8 ) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

9 ) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych artystycznie w różnych dziedzinach sztuki,

10 ) ochrona zabytków i  promocja dziedzictwa kulturowego,

11 ) promocja turystyki oraz wspieranie inicjatyw związanych z turystyką, szczególnie związanych z dziedzictwem kulturowym,

Fundacja współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi jak również osobami fizycznymi w zakresie objętym działalnością fundacji.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie, finansowanie, współfinansowanie i przyznawanie:

 1. stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
 2. forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki światowej,
 3. prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku artystycznego młodego pokolenia

2) Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową
i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

3) Rozwijanie kontaktów i współpracę ze środowiskami, instytucjami przedsiębiorstwami i agencjami w kraju i za granicą w zakresie obejmującym popularyzację i realizację celów Fundacji.

4) Popularyzowanie tematyki kultury i sztuki

5) Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

6) Działalność związaną z bazami danych i działalność archiwalną (materiały archiwalne zgromadzone przez Fundację, a także powstałe i powstające w wyniku jej działalności stanowią ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny).

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. świadczeń Fundatora
2. darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno w kraju, jak i z zagranicy
3. dotacji i subwencji oraz grantów osób prawnych oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych
5. depozytów i odsetek bankowych
6. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych
7. subwencji, dotacji lub innych przysporzeń udzielanych na rzecz Fundacji przez organizacje rządowe i pozarządowe krajowe i międzynarodowe, struktury Unii Europejskiej lub jej przedstawicielstw w Polsce
8. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, subwencji oraz dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, 2.000 (słownie: dwa tysiące) EURO, uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 16

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 17

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

 §19

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do  kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu    Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Programowa.

§ 20

1. Jako organ o charakterze opiniodawczo-doradczym powołana zostaje Rada Programowa.

2. W skład Rady Programowej wchodzą osoby wskazane przez Fundatora, pod warunkiem, że złożą pisemne oświadczenie o zamiarze brania udziału w pracach Rady.

 

§ 21

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach mogą brać udział co najmniej trzy osoby.

§ 22

Rada jest organem o uprawnieniach doradczych i opiniodawczych.

§ 23

 1. Rada Programowa jest organem doradczym dla Zarządu Fundacji.
 2. Rada Programowa składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą osoby wskazane przez Fundatora, o szczególnym znaczeniu lub szczególnych zasługach w rozwój kultury, sztuki i edukacji.
 4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
  z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 24

 1. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
  w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 25

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
w zakresie:

1. Pozaszkolnych form edukacji – PKD 85.5
2. Pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD 85.52
3. Pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanej- PKD 85.59
4. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.3
5. Artystycznej i literackiej działalności twórczej- PKD 90.03
6. Działalności organizatorów turystyki – PKD 79.12
7. Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1
8. Sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z
9. Sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79

§ 26

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki w wysokości nie więcej niż połowa funduszu założycielskiego oraz środki uzyskiwane jako odsetki bankowe od funduszu założycielskiego a nadto dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej.

§ 27

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjno wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładem” i/lub „filiami”.

 § 28

1)      Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

2)      Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przez Zarządem Fundacji i on, wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

 § 29

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

Sposób Reprezentacji

 § 30

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, a gdy powołano tyko jednego członka Zarządu podejmuje on decyzję i składa oświadczenie woli jednoosobowo.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych
  z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji w każdym przypadku może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 § 32

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Połączenie z inną fundacją.

 § 33

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 § 34

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji.

 § 35

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

 § 36

 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji  o zbliżonych celach.

 § 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy.

Zapisz się do naszego newsletter

Wiadomości bezpośrednio na Twoją skrzynkę!